Deklaracja dostępności Strony Plebiscytu „Łączy nas WIELkopolskiE”

Wydawnictwo KA zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Plebiscytu „Łączy nas WIELkopolskiE.

 

Data publikacji strony internetowej: 13.05.2024 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 13.05.2024 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

Filmy zamieszczone na stronie mogą nie posiadać transkrypcji tekstowej. Niektóre artykuły mogą mieć błędne oznaczenia nagłówków.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 13.05.2024 r.

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 13.05.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Joanna Tomczyk-Lidochowska
E-mail: wydawnictwo@kasc.pl,
telefon: 32 39 000 39

 

Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Wydawnictwo KA, adres: ul. Opolska 23c, 42-600 Tarnowskie Góry
E-mail: wydawnictwo@kasc.pl, telefon: 32 39 000 39