Regulamin

Regulamin Plebiscytu czytelników e-magazynu
„Nasz Region” – „Łączy nas WIELkopolskiE”, na najlepsze projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich w Wielkopolsce – edycja III/2024

(edycja specjalna na 20-lecie Polski w UE).

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Plebiscytu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu we współpracy z redakcją magazynu Nasz Region.

 2. Nadzór nad obsługą Plebiscytu pełni Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 3. Plebiscyt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

 4. Plebiscyt organizowany jest zgodnie z umową DPR.U.58/2024 z 25.03.2024 roku. Plebiscyt odbywa się na terenie województwa wielkopolskiego i prowadzony jest na dedykowanym serwisie internetowym (stronie internetowej) pod adresem laczynas.wielkopolskie.pl. Zwycięskie projekty zostaną wyłonione na podstawie głosowania internautów.

 5. Celem Plebiscytu jest:

  1. promocja efektów projektów dofinansowanych z programów unijnych dedykowanych Wielkopolsce w ciągu 20 lat członkostwa Polski w UE (ZPORR 2004-2006, WRPO 2007-2013, WRPO 2014-2020),

  2. promocja i podkreślenie wysiłków beneficjentów, aktywnie pozyskujących środki unijne,

  3. zainteresowanie mieszkańców województwa wielkopolskiego tematyką Funduszy Europejskich, w szczególności zwrócenie uwagi na fakt, że realizacja projektów unijnych pozytywnie wpływa na jakość życia mieszkańców i terenów, na których są one realizowane, promocja e-magazynu „Nasz Region”.

 6. Plebiscyt jest kontynuacją wcześniejszych dwóch edycji: edycja I – 2022 i edycja II – 2023.

§ 2

ZASADY UCZESTNICTWA W PLEBISCYCIE

 1. Podmiotem nominowanym do udziału w plebiscycie, zwanym dalej Uczestnikiem Plebiscytu (dalej: „Uczestnik”), może być wyłącznie podmiot będący beneficjentem programów unijnych dedykowanych Wielkopolsce w ciągu 20 lat członkostwa Polski w UE (ZPORR 2004-2006, WRPO 2007-2013, WRPO 2014-2020), tj. podmiot, który na podstawie umowy o dofinansowanie zrealizował lub realizuje projekt.

 2. W celu przeprowadzenia Plebiscytu i na czas jego trwania Dyrektor/Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej powołuje Kapitułę Plebiscytu, zwaną dalej „Kapitułą”, na której czele stoi Przewodniczący.

 3. Kapituła zapewniać będzie prawidłową organizację i przebieg Plebiscytu. Do zadań Kapituły należeć będzie: przyznanie nominacji, rozpatrywanie wszelkich próśb i wyjaśnień oraz zatwierdzanie zwycięzców plebiscytu.

 4. W kwestiach spornych dotyczących interpretacji, wprowadzania zmian i rozszerzeń Regulaminu rozstrzygnięć dokonuje Przewodniczący Kapituły.

 5. Nominowanych do Plebiscytu wybiera Kapituła w pierwszej kolejności spośród tych opisywanych na łamach e-magazynu „Nasz Region”, w drugiej kolejności spośród beneficjentów programów unijnych dedykowanych Wielkopolsce (ZPORR 2004-2006, WRPO 2007-2013, WRPO 2014-2020).

 6. Kapitułę stanowi 6 osób (trzech przedstawicieli redakcji magazynu „Nasz Region”, trzech przedstawicieli Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego).

 7. Wszystkie nominowane projekty przedstawione zostaną na stronie Plebiscytu oraz funduszeue.wielkopolskie.pl. Każdy z nominowanych przedstawiony zostanie w formie krótkiego tekstu (do 1 tysiąca znaków ze spacjami) oraz zdjęć i materiału filmowego, który powstanie z udziałem nominowanego podczas profesjonalnej sesji zdjęciowej i filmowej.

 8. Informacje o nominacji zostaną przesłane drogą e-mailową (z dedykowanej skrzynki mailowej laczynaswielkopolskie@kasc.pl) z prośbą o potwierdzenie otrzymania wiadomości i wyrażenia zgody na udział w Plebiscycie.

 9. W przypadku braku zgody, nominowany zostanie kolejny beneficjent.

 10. Nominowani beneficjenci otrzymają od redakcji magazynu „Nasz Region” kwestionariusz, który mniej formalnie ukaże kulisy realizacji projektu.

 11. Nominowani beneficjenci będą mogli nadesłać przygotowany przez siebie minimateriał wideo (nie dłuższy niż ok. 100 sekund), w którym opowiedzą dlaczego warto głosować właśnie na ich projekt. Nominowany beneficjent ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne roszczenia osób trzecich do przekazanego materiału audiowizualnego. Nominowany beneficjent oświadczy, że jest jedynym właścicielem licencji do przekazanych materiałów audiowizualnych, a materiał ten jest wolny od wad prawnych. Nominowany beneficjent oświadczy, że posiada prawa do dysponowania wizerunkiem osób i obiektów zawartych w przekazanym materiale i jest administratorem danych osobowych. Nominowany beneficjent przekazując materiał audiowizualny, wyrazi zgodę na jego nieodpłatną publikację, przetwarzanie i emisję bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

 12. Udział w Plebiscycie jest bezpłatny i dobrowolny.

§ 3

KATEGORIE PLEBISCYTU

 1. W Plebiscycie nominowani w każdej edycji podzieleni zostaną na cztery kategorie. W każdej kategorii zaprezentowanych zostanie 4-6 projektów.

 2. W każdej edycji Plebiscytu projekty, na które będzie można oddać głos, podzielone zostaną na cztery kategorie:

  1. kategoria „Łączą nas… badania i rozwój”. Nagrodzone zostaną projekty związane z innowacyjnością i rozwojem nauki.

  2. kategoria „Łączy nas… architektura i kultura”. Nagrodzone zostaną projekty związane z rewitalizacją, szeroko pojętą kulturą i rozwojem turystyki.

  3. kategoria „Łączy nas… dobry klimat”. Nagrodzone zostaną projekty związane z ochroną środowiska i klimatu.

  4. kategoria „Łączy nas… społeczna misja”. Nagrodzone zostaną projekty związane z aktywizacją zawodową i edukacją.

 3. W ramach Plebiscytu czytelnicy e-magazynu „Nasz Region” mogą wziąć udział w internetowym głosowaniu. Biorący udział w głosowaniu (dalej: „Głosujący”) wybiorą Laureata Plebiscytu w każdej kategorii. Uczestnik Plebiscytu, który otrzyma największą liczbę głosów uzyska miano „Zwycięzcy Plebiscytu Łączy nas WIELkopolskiE” w swojej kategorii.

 4. Każdy z laureatów 1. miejsca w swojej kategorii otrzymuje bezterminowo prawo do używania tytułu „Zwycięzca Plebiscytu Łączy nas WIELkopolskiE”.

 5. Kapituła może przyznać dodatkowe wyróżnienia.

§ 4

ZASADY GŁOSOWANIA

 1. Głosujący przystępując do głosowania w Plebiscycie wyraża jednocześnie zgodę na wszystkie postanowienia Regulaminu, jak również zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 2. Głosowanie zostanie przeprowadzone w dedykowanym serwisie na stronie internetowej laczynas.wielkopolskie.pl.

 3. Będzie można oddać jeden głos dziennie na dowolny projekt w ramach każdej kategorii, co oznacza możliwość oddania maksymalnie 4 głosów dziennie przez jednego Głosującego.

 4. Aby oddać głos w Plebiscycie Głosujący nie musi zakładać konta na stronie obsługującej Plebiscyt. Dla prawidłowego korzystania ze strony i oddania ważnego głosu wymagane jest potwierdzenie jednorazowym sześciocyfrowym kodem (OTP – One-Time PIN), przesłanym na wskazany w formularzu przez Głosującego adres poczty elektronicznej.

 5. Głosujący może zostać poproszony o identyfikację czy zapis do formularza jest dokonywany przez człowieka (usługa reCaptcha). Zazwyczaj odbywa się to poprzez poproszenie użytkownika o zaznaczenie pola oznaczonego „Nie jestem robotem”, lub poprzez wypełnienie przez użytkownika szybkiej łamigłówki.

 6. O kolejnych krokach podczas elektronicznego procesu głosowania Głosujący będzie informowany za pomocą komunikatów wyświetlanych na stronie Plebiscytu lub w pojawiających się okienkach pop-up.

 7. Urządzenie, za pośrednictwem którego Głosujący odda głosy, powinno spełniać następujące wymogi:

  1. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript,

  2. włączona usługa JavaScript,

  3. włączona obsługa plików cookies.

 8. Głosowanie odbędzie się w terminie od 15 maja od godziny 8.00 do 28 maja 2024 roku do godziny 23:59.

 9. Zwycięzcami Plebiscytu zostaną beneficjenci, którzy w swojej kategorii otrzymają najwięcej głosów. Organizator zastrzega sobie formę prezentacji wyników na stronie Plebiscytu (laczynas.wielkopolskie.pl).

 10. Lista Laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej Plebiscytu „Łączy nas WIELkopolskiE” (laczynas.wielkopolskie.pl) nie później niż do 28 czerwca 2024 r.

§ 5

NAGRODY

 1. Nagrody mają charakter honorowy.

 2. Nominowani w Plebiscycie otrzymają dyplomy.

 3. Zwycięzcy (w każdej kategorii 1 beneficjent) otrzymają statuetkę, a także przygotowaną na zamówienie pamiątkową grafikę wraz z oprawą.

 4. Przedstawiciele wszystkich beneficjentów zgłoszonych do konkursu zostaną zaproszeni do uroczystości podsumowującej wydarzenie (gala „Jak wiele nas łączy”), w której weźmie udział Marszałek Województwa Wielkopolskiego lub jego przedstawiciel.

§ 6

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP.

 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

  1. udziału w Plebiscycie czytelników e-magazynu „Nasz Region” – „Łączy nas WIELkopolskiE” na najlepsze projekty zrealizowane z Funduszy Europejskich w Wielkopolsce – edycja III/2024,

  2. rozliczenia wyżej wymienionego Plebiscytu, którego realizacja jest współfinansowana ze środków unijnych,

  3. realizacji warunków umowy o dofinansowanie programu w ramach, którego organizowany jest konkurs, w tym zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, audytu i sprawozdawczości, działań informacyjno-promocyjnych, kontroli organów zewnętrznych,

  4. archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych.

 1. Państwa dane osobowe przetwarzamy:

  1. na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

  2. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

  3. w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP
  i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat.

 3. Podanie danych osobowych jest warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.

 4. Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie: wyrażonej zgody lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane nie są już potrzebne do przetwarzania danych;

 5. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 6. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną, o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.

 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

 10. Państwa dane osobowe będą ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych oraz jeśli będzie to konieczne do wykonywania usług, będą mogły być przekazywane pracownikom Organizatora lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia oraz podmiotom, którym Organizator zleci wykonywanie czynności przetwarzania danych. Państwa dane będą również ujawniane podmiotom dokonującym badań i kontroli na zlecenie UMWW w związku z realizacją programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

 11. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.

 12. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

 13. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państw trzecich w związku z użyciem nowych technologii (Google reCAPTCHA, Google Analytics 4, Google Tag Manager) na zasadach opisanych w Polityce prywatności znajdującej się na stronie laczynas.wielkopolskie.pl.

 14. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu elektronicznego procesu głosowania w plebiscycie niniejsza strona internetowa (laczynas.wielkopolskie.pl) korzysta z wymienionych wyżej usług i technologii.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin oraz informacje dotyczące niniejszego Plebiscytu dostępne są na stronie internetowej laczynas.wielkopolskie.pl.

 2. Informacje o Plebiscycie można uzyskać w Wydawnictwie Ka (tel. 32 390 00 39) oraz Departamencie Polityki Regionalnej – Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń (tel. 61 62 66 300).

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za leżące po stronie Głosującego problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Plebiscycie.

 4. W sprawach niedających się przewidzieć i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

 5. Wszelkie spory oraz zdarzenia nieprzewidziane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 6. Plebiscyt nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

 7. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie treści Regulaminu Organizator poinformuje Uczestników Plebiscytu i Głosujących poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej plebiscytu: laczynas.wielkopolskie.pl.